หมวด 3

PMQA หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมแพทย์ทหารเรือ 

 การดำเนินงานของ PMQA หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมแพทย์ทหารเรือ

 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบัน และ อนาคต ของกรมแพทย์ทหารเรือ

 ความพึงพอใจและความผูกพัน ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมแพทย์ทหารเรือ

 ผลผลิตและข้อมูลการบริการทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือ

 การจัดการกับข้อร้องเรียนของกรมแพทย์ทหารเรือ

 ผลลัพธ์การดำเนินงานการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมแพทย์ทหารเรือ

 แบบฟอร์มและเอกสารอ้างอิงต่างๆ