หมวด 4

PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ

 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ