หมวด 5

PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

 ขีดความสามารถและอัตราด้านบุคลากร

 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร

 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 การประเมินความผูกพันของบุคลากร

 การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงแผน