แผนที่ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.2559-2562

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.2559-2562